Integritetspolicy

Integritetspolicy 

Gäller från 2021-12-01

1. Information om hantering av personuppgifter

Glow by M värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. 

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Glow by Ms kunder  ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor och köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Glow by M är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Glow by M.

Adress
Glow by M
Byastensvägen 31
291 77 Gärds Köpinge
Organisationsnummer 810702-3544

3. Vilka personuppgifter samlas in av Glow by M?

Vi samlar in dina personuppgifter när du exempelvis köper produkter eller kontaktar oss,  Exempel på personuppgifter är fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakt med oss.

4. Varför behandlar Glow by M dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Glow by M, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

A. För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning, få betalt och återbetala.

B. För att kunna hantera kundtjänstärenden

Det är Glow by Ms berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

C. För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

D. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

E. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

F. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut
eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Glow by M delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

6. Lagring och lagringstid

På Glow by M behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Glow by M har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden

  • När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 5 år efter transaktionsdatum.
  • Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 5 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.

Information som samlas in efter samtycke

Om du inte är köpkund men t ex besöker Glow by Ms webbsida eller vid andra tillfällen där det blir aktuellt, kommer Glow by M inhämta samtycke från dig innan Glow by M gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar vi så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader.

7. Säkerhet för dina personuppgifter

På Glow by M säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Hos Glow by M hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

8. Dina rättigheter

 Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Glow by M tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

9. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till Glow by M. Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

10. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.